BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
ilość wyświetleń: 2303
ostatnia zmiana: 01.09.2014r.

PRAWA MIESZKAŃCA BURSY

Mieszkaniec Bursy ma prawo do:

·         opieki i bezpieczeństwa zapewnionego przez pracowników pedagogicznych                      i niepedagogicznych, dyrektora,

·         ciszy i spokoju, kiedy pracuje i kiedy chce odpocząć,

·         korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętów bursy przeznaczonych dla mieszkańców,

·         dekorowania sal sypialnych oraz dokonywania zmian w umeblowaniu jedynie za zgodą nauczyciela – wychowawcy, dyrektora,

·         indywidualnego spędzania czasu wolnego zgodnie z zainteresowaniami,

·         uczestnictwa w życiu kulturalnym Bursy w pracy Młodzieżowej Rady Bursy,

·         udziału w zajęciach i imprezach organizowanych w Bursie,

·         korzystania z doraźnej opieki medycznej (apteczki) za pośrednictwem pracownika bursy,

·         korzystania z komputera w wyznaczonych godzinach,

·         oglądania programów telewizyjnych po godz.2200 pod warunkiem, że nie zakłóci to spokoju pozostałym mieszkańcom Bursy,

·         wyjścia z Bursy w godzinach przewidzianych rozkładem dnia (z wyjątkiem dyżurnych)

·         przyjmowania gości za wiedzą pracownika bursy do godziny 2100 ( osoba odwiedzająca okazuje dokument tożsamości pracownikowi bursy) – osoby odwiedzające mogą przebywać w pokoju mieszkańca za zgodą współmieszkańca               w innym przypadku z osobą odwiedzającą należy przebywać na świetlicy bursy,

·          wyjazdów z Bursy po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi bursy,

·         zapewnienia poszanowania godności własnej, dyskrecji w sprawach osobistych                i rodzinnych, korespondencji, przyjaźni i uczuć,

·         zwracania się do pracowników, dyrektora bursy, we wszystkich istotnych sprawach            i uzyskania od nich pomocy,

§ 8

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA BURSY

Mieszkaniec Bursy ma obowiązek:

·         przestrzegać przepisów bhp i p. poż; (z urządzeń elektrycznych korzystać w miejscach do tego przeznaczonych - żelazko, czajnik, lokówka, itp.),

·         dbać o wysoki poziom kultury osobistej, odnosić się z szacunkiem do personelu pedagogicznego oraz administracyjno-obsługowego bursy, oraz do koleżanek                     i kolegów,

·         dbania o honor placówki oraz godnego jej reprezentowania na zewnątrz,

·         pełnić dyżury w bursie w wyznaczonych miejscach (kuchnia, korytarz ) w/g ustalonego grafiku,

·         dbać o czystość osobistą, czystość odzieży i pościeli,

·         dbać o własny wygląd zewnętrzny, który powinien być schludny i czysty,

·         utrzymywać w czystości pomieszczenie w którym został zakwaterowany tj. pokój, łazienka, toaleta, przedpokój,

·         przechowywać w lodówce artykuły spożywcze zgodnie z zasadami przetrzymywania produktów,

·         przed wyjazdem do domu pomieszczenia mieszkalne i sanitarne pozostawić czyste,

·         zabierać brudną bieliznę przy wyjeździe do domu, w wyjątkowych sytuacjach za zgodą pracownika bursy można skorzystać z pralki bursy,

·         chodzić w miękkim obuwiu w Bursie,

·         wychodząc z pokoju jako ostatni zamykać drzwi na klucz i odwiesić go w pokoju 21,

·         przestrzegać zarządzeń oraz obowiązujących przepisów porządkowych, zwłaszcza dotyczących zakazu: palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzających,

·         utrzymywać w czystości pomieszczenia ogólnodostępne i otoczenie bursy;

·         zgłaszać pracownikowi bursy wyjścia w ciągu dnia oraz wyjazdy w tygodniu, wpisywać je odpowiednio do zeszytu  wyjść lub wyjazdów,

·         terminowo regulować opłaty za mieszkanie w bursie,

·         w przypadku zachorowania meldować niezwłocznie pracownikowi bursy ( informując osobiście bądź przez kolegę / koleżankę )

·         dbać o powierzony sprzęt i urządzenia bursy a o ich uszkodzeniu informować pracownika bursy,.

·         przed opuszczeniem pokoju: zamknąć okno, zgasić światło, wyłączyć odbiorniki,

·         oszczędzać gaz, wodę i energię elektryczną.

·         przestrzegać ciszy nocnej od 2200 do 600

·         do końca roku szkolnego rozliczyć się z powierzonego mienia bursy a w przypadku zniszczenia do naprawy szkody

§ 9

MIESZKAŃCOM ZABRANIA SIĘ

Mieszkańcom Bursy zabrania się:

·         używania prywatnych: grzałek, grzejników elektrycznych, żelazek a także samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej  (obowiązkowo uzgodnić                          z Dyrektorem bursy posiadania   w pokojach mieszkalnych czajników),

·         siadania na parapetach i wychylania się z okien oraz zjeżdżania po poręczach na klatce schodowej,

·         palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających, uprawiania gier hazardowych oraz używania zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców przedmiotów i urządzeń,

·         przebywania na terenie placówki pod wpływem alkoholu,

·         przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych,

·         samowolnego wymieniania mebli i wyposażenia między pokojami oraz wy noszenia ich z pokoi bez wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z wychowawca lub dyrektorem bursy,

·         dewastacji  mienia,

·         używania urządzeń nagłaśniających w sposób utrudniający innym mieszkańcom naukę bądź wypoczynek,

·         posiadania, rozprowadzania i używania środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem,

·         wymieniania zamków w drzwiach zajmowanego pokoju oraz udostępniania kluczy osobom nieupoważnionym,

·         udzielania noclegów w sypialniach osobom nie będącym mieszkańcami bursy oraz wprowadzania osób obcych na teren placówki bez zgody pracownika bursy,

·         zakłócania ciszy nocnej oraz opuszczania Bursy na noc bez zgłoszenia,

·         zachowań demoralizujących, wybryków chuligańskich i popełniania czynów karalnych,

W przypadku naruszenia postanowień statutu, mieszkaniec może zostać skreślony z listy mieszkańców Bursy w drodze decyzji dyrektora Bursy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

Valid HTML 4.01 Transitional
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Agnieszka Antkowicz