BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
ilość wyświetleń: 978
ostatnia zmiana: 22.01.2015r.

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE :

specjalista ds. kadrowo – płacowych

w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 

 

vPodstawa prawna:   na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

                                 samorządowych  (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z dnia                               

                                18 grudnia 2008 r.)

 

 

Dyrektor Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadrowo – płacowych.

 

1.      Wymiar czasu pracy:  0,25 etatu

2.      Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia

3.      Wymagane wykształcenie: minimum średnie

4.      Wymagania związane ze stanowiskiem specjalisty ds. kadrowo – płacowych:

·         obywatelstwo polskie;

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

·         zaświadczenie o niekaralności;

·         kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku

·         aktualna książeczka pracownicza do celów sanitarno – epidemiologicznych;

·         biegła znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych;

·         biegła znajomość obsługi programów: Windows, pakiet Office, Płatnik, program kadrowy i płacowy VULCAN , SIO, GUS;

·      znajomość przepisów prawa, w szczególności: Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o systemie oświaty i innych;

·         bezkonfliktowość i życzliwość;

·         uprzejmość, kultura osobista;

·         poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność);

·         dyspozycyjność;

·         doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku ( preferowane doświadczenie w jednostkach samorządu terytorialnego)

 

5.      Zakres zadań i obowiązków wykonywanych na w/w stanowisku:

·         wprowadzanie danych do arkusza organizacyjnego bursy;

·         sporządzanie aneksów w związku ze zmianami w organizacji pracy bursy;

·         obsługa i wykonywanie sprawozdań SIO.

·         kompletowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli;

·         prowadzenie całości spraw związanych z kadrami;

·         sporządzanie list płac nauczycieli, pracowników administracji i obsługi;

·         sporządzanie przelewów dotyczących płac;

·         obliczanie wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków chorobowych;

·         sporządzanie deklaracji podatkowej PIT – 4 R;

·         rozliczanie podatkowe pracowników PIT – 11, PIT – 40;

·         sporządzanie deklaracji ZUS wraz z załącznikami;

·         wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracownikom bursy;

·         sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny;

·         obsługa emerytalno – rentowa ( wystawianie Rp 7, kompletowanie wniosku do ZUS);

 

6.      Wymagane dokumenty osób przystępujących do konkursu:

·         CV wraz z listem motywacyjnym;

·         podanie o przyjęcie do pracy;

·         oświadczenie o niekaralności;

·         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

·         kopie dokumentu potwierdzającego wykształcenie;

·         kopie dokumentów informujących o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

·         kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy;

·         aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do     wykonywania pracy na w/w stanowisku;

·         aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych;

·         oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na w/w stanowisko.            

 

7.    Termin, miejsce i sposób składania ofert :

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu 98-200,  przy ul. 3 Maja 7 (pok. nr 22 ) w godz. 10.00 – 15.00 w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.   

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadrowo – płacowych”. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Nabór przeprowadza komisja konkursowa powołana przez dyrektora Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Na rozmowę należy zgłosić się z dowodem tożsamości.

Informacje o wyniku naboru zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.bursa.sieradz.pl  

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie placówki  i mogą być odbierane przez okres jednego miesiąca  od dnia opublikowania wyników naboru. Bursa SWŁ w Sieradzu nie odsyła dokumentów kandydatom, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie wyznaczonego terminu.

 

Dyrektor Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Monika Szczepaniak

 

 

Sieradz, dnia 22.01. 2015 r.

Podmiot udostępniający inf.: Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu
Odpowiada za treść: Szczepaniak M.
Wprowadza dane: Antkowicz. A.
Data wytworzenia inf.: 2015.01.22
Data udostępnienia inf.: 2015.01.22
Valid HTML 4.01 Transitional
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Agnieszka Antkowicz