BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
ilość wyświetleń: 12381
ostatnia zmiana: 12.06.2017r.

Statut Bursy zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 16 maja 2017 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

S t a t u t

Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego

w Sieradzu, ul.3 Maja 7  

( tekst jednolity )

 

 

 

 

 

Statut Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu został opracowany w oparciu o przepisy:

-     ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

-     ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),

-     rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 listopada 2015r.
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach  (Dz. U.2015 poz. 1872 ze zm.)

-     rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r.
w sprawie ramowych statutów placówek publicznych  
(Dz. U. Nr.  52, poz. 466 ze zm.)

 

Zmiany do Statutu zostały przyjęte podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 16.05.2017 roku Uchwałą Nr 4 / 2017  - obowiązuje od dnia 17.05.2017 r.

 

 

 

NAZWA PLACÓWKI

§ 1

1.    Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu
Siedziba Miasto Sieradz

2.    Organem prowadzącym Bursę jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

3.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty

 

ZADANIA

§ 2

Zadaniem Bursy jest zapewnienie opieki i wychowania uczniom szkół policealnych dla młodzieży,  kolegium pracowników służb społecznych dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego, zamieszkania w okresie kształcenia się poza miejscem stałego zamieszkania w wieku do 24 roku życia.

 1. Bursa jest placówką koedukacyjną.
 2. Bursa zapewnia mieszkańcom właściwe warunki mieszkalne, sanitarno-higieniczne i odpowiednie warunki do nauki.
 3. Miesięczną odpłatność za pobyt mieszkańca w Bursie ustala się na podstawie kalkulacji związanych z funkcjonowaniem placówki zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Podstawą organizacji pracy Bursy w roku szkolnym jest arkusz organizacyjny dotyczący organizacji pracy Bursy, zatwierdzony przez organ prowadzący.
 5. Bursa stwarza możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień, w tym uprawiania sportu i turystyki.
 6. Bursa wdraża do samodzielnego wykonywania prac porządkowych
  i gospodarczych między innymi przez porządkowanie pokoi mieszkalnych i otoczenia wokół Bursy.
 7. Bursa rozwija samodzielność oraz wyrabia życiową zaradność u jej mieszkańców poprzez aktywizowanie samorządności w zakresie spraw socjalno-bytowych. 
 8. Bursa wykonuje zadania z zakresu spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.

Organ  Bursy

§ 3

 

 1. Organem Bursy jest:

1)    Dyrektor;

2)    Rada Pedagogiczna;

 1. W bursie może być powołana Młodzieżowa Rada Bursy.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni upoważniony przez Zarząd Województwa Łódzkiego nauczyciel Bursy. 

§ 4 

Dyrektor Bursy za zgodą organu prowadzącego może tworzyć stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

§ 5

 1. Kompetencje dyrektora Bursy:

1)    kierowanie bieżącą działalnością Bursy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)   stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego oraz podejmowanie aktywnych działań prozdrowotnych,

3)    dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Bursy  i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi bursy

4)    współdziałanie ze szkołami w których kształcą się mieszkańcy bursy,

5)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 1. Dyrektor Bursy skreśla mieszkańca z listy mieszkańców w przypadkach określonych w statucie Bursy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
 2. Dyrektor jest kierownikiem jednostki budżetowej dla zatrudnionych w Bursie pracowników.
 3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)    zatrudniania i zwalniania pracowników Bursy;

2)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom Bursy;

3)    występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Bursy;

4)    dyrektor Bursy w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z  Radą Pedagogiczną i Młodzieżową Radą Bursy;

5)  pozostałe sprawy związane z funkcjonowaniem Bursy, wydatkowaniem środków finansowych może regulować dyrektor zarządzeniami wewnętrznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

§ 6

1.    W Bursie działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Bursy
w zakresie realizacji  jej statutowych zadań dotyczących wychowania i opieki.

2.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni  w Bursie. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Bursy.

4.    Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w połowie roku szkolnego i pod koniec każdego roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Bursę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5.  Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania z tygodniowym wyprzedzeniem.

6.    Dyrektor Bursy przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy
w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Bursy.

7.    Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

8.   Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Bursy.

9.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)    zatwierdzanie planów pracy opiekuńczo – wychowawczej Bursy;

2)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Bursie;

3)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Bursy;

4)    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy mieszkańca Bursy

5)    ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego w Bursie w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Bursy,

10.  Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należy:

1)    opiniowanie organizacji pracy Bursy, w tym tygodniowego rozkładu zajęć opiekuńczo – wychowawczych,

2)    opiniowanie projektu  planu finansowego Bursy;

3)    opiniowanie wniosku Dyrektora Bursy w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa podczas jego nieobecności lub w sprawie jego odwołania;

4)    opiniowanie wniosków Dyrektora Bursy o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

5)    opiniowanie propozycji Dyrektora Bursy w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych,

11.  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy jej członków.

12.  Rada Pedagogiczna uchwala Statut placówki lub jego zmiany.

13.  Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Bursie.

14.  W przypadku określonym w ust. 13, organ uprawniony do odwołania Dyrektora jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające   i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.

§7

 1. Młodzieżowa Rada Bursy działa zgodnie z zasadami określonymi w jej regulaminie wewnętrznym, zatwierdzonym przez dyrektora Bursy.
 2. Młodzieżowa Rada Bursy jest powołana na wniosek mieszkańców Bursy zgodnie z regulaminem wewnętrznym.
 3. Pierwsza Młodzieżowa Rada Bursy jest powołana na pisemny wniosek
  co najmniej 10 jej mieszkańców.

 

§ 8

 

Zasady współdziałania i sposób rozwiązywania sporów między organami Bursy

 1. Organy Bursy mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i statutem Bursy.
 2. Organy Bursy zapewniają wymianę informacji pomiędzy dyrektorem, Radą Pedagogiczną, pracownikami niepedagogicznymi Bursy a Młodzieżową Radą Bursy.

 

ORGANIZACJA BURSY

§ 9

1.    Bursa organizuje swoje zadania przez cały rok szkolny z przerwą na okres ferii zimowych i letnich zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji roku szkolnego.

2.    Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii szkolnych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

3.    Organizację zajęć młodzieży w Bursie określa rozkład dnia przyjęty przez Młodzieżową Radę Bursy.

4.    W przypadku niepowołania Młodzieżowej Rady Bursy rozkład dnia określony jest przez dyrektora

5.    W Bursie nadzór nad mieszkańcami sprawują dyrektor, Rada Pedagogiczna i pracownicy niepedagogiczni.

 

§ 10

1. W Bursie zatrudnia się:

1)    pracowników  administracyjnych, w tym głównego księgowego;          

2)    pracowników obsługi,

3)    nauczycieli wychowawców,

2.    W Bursie mogą być zatrudnieni: pedagog szkolny, psycholog, doradca zawodowy lub inny nauczyciel.

 

§ 11 

Do zadań głównego księgowego należy odpowiadanie za prawidłową i racjonalną gospodarkę finansową jednostki. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków
i uprawnień regulują odrębne przepisy.
 

§ 12 

Do zadań pracowników administracji należy dbałość o sprawy związane z polityką kadrową i finansową Bursy oraz funkcjonowaniem placówki. Szczegółowy zakres ich obowiązków określa dyrektor Bursy.

 

§ 13 

Do zadań pracowników obsługi należy dbałość o zachowanie porządku na terenie
i wokół Bursy oraz bezpieczeństwa osób przebywających w Bursie. Szczegółowy zakres ich obowiązków określa dyrektor Bursy.

 

§14 

Do zadań nauczyciela – wychowawcy należy:

1.    Tworzenie warunków wspomagających rozwój mieszkańców, proces uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2.    Inspirowanie i wspomaganie samodzielnych działań,

3.    Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w grupie oraz pomiędzy wychowankami, a innymi członkami społeczności Bursy,

4.    Tworzenie warunków zapewniających mieszkańcom bezpieczeństwo
i zaspokajanie ich potrzeb, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami              i innymi przejawami patologii społecznej,

5.    Utrzymanie kontaktu z nauczycielami szkół, pedagogami oraz w razie potrzeby, z innymi specjalistami świadczącymi pomoc w rozwiązywaniu problemów młodzieży,

6.    Dbanie o zdrowie i higienę psychiczną młodzieży,

7.    Sprawiedliwe traktowanie wszystkich mieszkańców z uwzględnieniem zasady bezstronności i obiektywizmu w ocenie ich zachowania,

8.    Wspomaganie rozwoju zainteresowań i uzdolnień,

9.    Organizowanie czasu wolnego młodzieży.

 

§ 15

Do zadań psychologa należy:

1.   Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz analizowanie przyczyn występowania niepowodzeń w tym niepowodzeń szkolnych.

2.    Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla mieszkańców.

3.    Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy.

4. Współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa zawodowego, w szczególności z powiatowym i wojewódzkim urzędem pracy, szkołami wyższymi, zakładami pracy na terenie województwa.

5.     Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi do których uczęszczają  mieszkańcy Bursy.

§ 16

Do zadań doradcy zawodowego należy:

1.    Diagnozowanie zapotrzebowania mieszkańców Bursy na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kariery zawodowej w tym kontynuacji kształcenia.

2.    Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

3.    Wskazywanie mieszkańcom Bursy dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:

1)    rynku pracy,

2)    wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,

3)    programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

4.   Udzielanie indywidualnych porad z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.

5.    Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy,

6.    Współpraca z instytucjami i przedsiębiorcami umożliwiającymi w przyszłości pracę dla absolwentów szkół  zamieszkujących w Bursie.

Zasady przyjęcia do Bursy

§ 17

1.  Do Bursy mogą być przyjęci uczniowie szkół policealnych dla młodzieży  i słuchacze kolegium pracowników służb społecznych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

2.    Uczniowie i słuchacze przyjmowani są do bursy po przeprowadzeniu

postępowania rekrutacyjnego.

1)    Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek kandydata i przeprowadza je komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora bursy.

2)    Uczniowie i słuchacze kontynuujący pobyt w bursie,  na 7 dni poprzedzających  termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego składają deklarację wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

3)       Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w bursie.

4)  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego bursa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

3.    Uchylony (uchwała Rady Pedagogicznej nr 6/2015 z dnia 24.09.2015)

4.    W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnymi do Bursy może zostać przyjęty  uczeń, słuchacz zamieszkały  w miejscowości będącej siedzibą Bursy.

 1. Uchylony (uchwała Rady Pedagogicznej nr 6/2015 z dnia 24.09.2015)

5a. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu ucznia, słuchacza do bursy  (w przypadku wolnych miejsc) decyduje dyrektor bursy.

 1. W przypadku wolnych miejsc w bursie może zamieszkać inna osoba ucząca się za odpłatnością w podwójnej wysokości kwoty ustalonej dla uczniów  szkół policealnych dla młodzieży i słuchaczy kolegiów służb społecznych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego .
 2. Uchylony (uchwała Rady Pedagogicznej nr 1/2017 z dnia 10.01.2017
Prawa i obowiązki mieszkańca

§ 18

Mieszkaniec ma prawo do:

 1. Poszanowania godności, życzliwego i podmiotowego traktowania.
 2. Swobody wyrażania myśli i przekonań.
 3. Optymalnych warunków pobytu w placówce.
 4. Korzystania z pomieszczeń i urządzeń Bursy zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, przepisami bhp i przeciwpożarowymi.
 5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
 6. Uczestnictwa w organizowanych imprezach kulturalnych na terenie placówki.
 7. Przyjmowania na terenie Bursy osób odwiedzających po okazaniu się przez nie dokumentem tożsamości w portierni.

 

§ 19

Mieszkaniec ma obowiązek:

 1. Utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia Bursy.
 2. Regularnego uiszczania opłat za mieszkanie w Bursie w wyznaczonym przez dyrektora terminie.
 3. Przestrzegania zasad obowiązujących podczas ciszy nocnej, która trwa od godziny 22 00 do 6 00  

4.    Zgłaszania wyjść poza teren Bursy poprzez dokonanie wpisu do zeszytu wyjść.

5.    Odpowiedzialności za własne postępowanie (za wyrządzone szkody  mieszkaniec ponosi odpowiedzialność finansową).

6.    Dbania o mienie placówki, zgłaszania usterek.

 1. Powiadamiania o wyjeździe do domu ( włącznie z wpisem do zeszytu wyjazdów).
 2. Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój.
 3. Odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony do jego dyspozycji.

 

§ 20 

Mieszkańcom zabrania się:

 1. Wnoszenia, posiadania, spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem na terenie placówki.
 2. Przyjmowania odwiedzin osób nietrzeźwych.
 3. Posiadania, rozprowadzania i używania środków odurzających oraz  przebywania pod ich wpływem.
 4. Używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 5. Uprawiania hazardu.
 6. Dewastacji mienia placówki.
 7. Zakłócania ciszy nocnej oraz opuszczania Bursy na noc bez zgłoszenia.
 8. Zachowań demoralizujących, wybryków chuligańskich i popełniania czynów karalnych.

 § 21

 

W przypadku naruszenia postanowień statutu, mieszkaniec może zostać skreślony   z listy mieszkańców Bursy przez dyrektora Bursy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

 

NAGRODY I KARY 

§ 22

Dyrektor Bursy może przyznać nagrody w postaci:

1.    Książek, dyplomów z dedykacją.

2.    Powiadomienia szkoły o wzorowej postawie mieszkańca.

§ 23

 

1.    Za nieprzestrzeganie ustaleń Statutu Bursy i regulaminu mieszkańca Bursy  Dyrektor może ukarać mieszkańca:

1)    Naganą udzieloną w rozmowie indywidualnej lub na spotkaniu z młodzieżą.

2)    Powiadomieniem szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli o wymierzonej karze.

2.    Od zastosowanej kary mieszkaniec Bursy może odwołać się do dyrektora Bursy.

3.    Dyrektor Bursy rozpatruje odwołanie się od kary mieszkańca w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Młodzieżową Radą Bursy.

Postanowienia końcowe:

§ 24

1. Bursa używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Bursa prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Bursa jest jednostką budżetową.

4. Zasady gospodarki finansowej Bursy określają odrębne przepisy.

5. Bursa może pozyskiwać środki finansowe na działalność statutową zgodnie

 z odrębnymi przepisami.

Valid HTML 4.01 Transitional
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Agnieszka Antkowicz